about image

အိုေအက်င္႔စဥ္၏ အေျခခံသေဘာတရား-

၁။ဆက္ႏြယ္မႈေလးခ်က္ - ဝတ္ျပဳ၊သီလေဆာက္တည္မႈ၊ဆပ္ေျဖျခင္း၊သာသနာျပဳလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္သည္။

၄င္းဆက္ႏြယ္မႈေလးခ်က္သည္အသင္းဂိုဏ္းျဖစ္တည္ရန္လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ထိုေလးခ်က္မွာသန္႔ရွင္းေသာကားတိုင္ေတာ္အသင္းဝင္သူမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ရမည္႔အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အားဆက္သြယ္ရန္ ထိုအခ်က္ေလးခ်က္အားျဖင္႔သာလွ်င္တုန္႔ျပန္ရမည္၊ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၊ ဥာဏ္ပညာၾကီးျမတ္ေသာ၊ တရားမွ်တေသာ၊ တန္ခိုးထက္ျမက္ေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔သာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္အားဆက္ကပ္ပူေဇာ္အပ္ႏွံလွ်က္ ထိုဘုရားရွင္၏ ၾကီးျမတ္ေတာ္မူျခင္းကိုရွာေဖြေလ႔လာေတြ႔ရွိအပ္ေပသည္။

ထိုဆက္ႏြယ္မႈေလးရပ္သည္ အမိအသင္းေတာ္အတြင္းတြင္ လူအမ်ားစုက်င္႔ၾကံအားထုတ္ေနၾကေသာအရာျဖစ္သည္။သန္႔ရွင္းေသာကားတိုင္ေတာ္အသင္းဂိုဏ္း၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုၾကည္လင္ျပတ္သားစြာေတြ႔ျမင္ ႏိုင္ေသာအရာမွာထိုဆက္သြယ္မႈေလးရပ္ျဖင္႔သိၾကားတမန္ေတာ္မ်ားႏွင္႔ေပါင္းစပ္ကာဘုရားရွင္၏ အလိုေတာ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

၂။သန္႔ရွင္းေသာကားတိုင္ေတာ္ဂိုဏ္းတြင္လုပ္ေဆာင္ရမည္႔လိုအပ္ေသာအခ်က္၆ခ်က္ရွိသည္၊၄င္းတို႔မွာ

-ဆိတ္ျငိမ္ျခင္း၊နားေထာင္ျခင္း၊နာခံျခင္း၊ဆင္းရဲျခင္း၊သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္၊သစၥာရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အသင္းဂိုဏ္းဝင္မ်ားသည္ သိၾကားတမန္မ်ား၏ကူညီမႈျဖင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျပဳရန္လိုအပ္သည္၊ ၄င္း

ျပင္သိၾကားတမန္ေတာ္မ်ား၏ေဖးမကူညီေစာင္မျခင္းကိုလက္ကမ္းၾကိဳဆိုလိုေသာဆႏၵရိွရမည္။ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကအီစရာအဲလ္လူမ်ိဳးမ်ားအားဆီနာေတာင္ေပၚတြင္ ညြန္ျပသြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ၾကည့္ရႈေလာ့ လမ္းခရီး၌သင့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ငါျပင္ဆင္ႏွင့္ေသာအရပ္သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းဌါေကာင္းကင္တမန္ကိုသင့္ေရွ႕၌ငါေစလႊတ္္သည္၊ ထိုတမန္ေတာ္၏ အာဏာကိုမလြန္ဆန္ႏွင္၊့ သင့္ကိုျပစ္မွားေသာအျပစ္ကိုသူသည္မလႊတ္၊ ငါ့နာမသည္ သူ၌တည္၏(ထြက္ ၂၃း၂၁-၂၂)။

ဆင္းရဲျခင္း၊သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းႏွင့္သစၥာတည္ၾကည္ျခင္းမ်ားသည္ သိၾကားတမန္မ်ား၏ေစာင္မ

ျခင္းကိုရရွိႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ စိတ္ႏွလုံးဆင္းရဲျခင္းျဖင့္ ေလာကအရာမ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္းသည္ဘုရားသားသမီးအေနျဖင့္စစ္မွန္ေသာလြတ္လပ္မႈကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းဆို

သည္မွာကိုယ္စိတ္ႏွလုံးသုံးပါးသန္႔ရွင္းျခင္းကိုဆိုလိုသည္။သစၥာတည္ၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ဧ။္အလိုေတာ္ကိုအစဥ္တစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုသို႔ျဖင့္အမိအသင္းေတာ္၏လမ္းညြန္မႈကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပမည္။

သိၾကားအေပါင္းတို႔၏သခင္မအားသဒါၾကည္ညိဳျခင္း-

သိၾကားတမန္အေပါင္းတို႔၏ဘုရင္မအားျမင့္ျမတ္ေသာေလးစားမႈကိုေပးရသည္။ထိုသို႔ျဖင့္ကြ်ႏိုပ္တို႔

အားလည္းမိခင္မယ္ေတာ္အားၾကည္ညိုမႈကိုလမ္းညြန္ျပသည္။သိၾကားတမန္မ်ားႏွင့္ခရစ္ေတာ္၏ ကားတိုင္ေတာ္္သည္လူသားမ်ားအားဒုကၡခံ၊အေသခံျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကိုေပးေၾကာင္းသိမွတ္ဝန္ခံၾကသည္။ ထိုကယ္တင္ျခင္းရာဇဝင္၌ပါဝင္ျခင္းျဖင့္မိမိတို႔၏ဂုဏ္အဂၤါၾကီးျမင့္ေၾကာင္းကိုလည္းနားလည္လက္ခံၾကသည္။သိၾကားမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားအားမနာလိုစရာအေၾကာင္းတစ္ခုတည္းသာရွိသည္၊ ၄င္းမွာကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ဒုကၡခံျခင္း၌ ပါဝင္ခြင့္ရျပီးသူတိ႔ု၌ ထိုအခြင့္အေရးမရွိေပ။

ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ဒုကၡစရိယာေတာ္-

သန္႔ရွင္းေသာသိၾကားတမန္ေတာ္တို႔၏အဓိကလုပ္ငန္းမွာကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ဒုကၡစရိယာေတာ္ကိုသဒၵါၾကည္ညိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်က္ေဆမာနီဥယာဥ္ေေတာ္၌ ခရစ္ေတာ္ဒုကၡခံစားရစဥ္ သိၾကားတမန္မ်ားကကိုယ္ေတာ္ကိုခြန္အားေပးသကဲ့သို႔ကၽြန္ပ္တို႔ကိုလည္းထိုသို႔ေသာခြန္အားရရွိေစလိုသည္။ထိုသို႔ေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္တမန္ေတာ္ဂိုဏ္းသားမ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ဒုကၡေတာ္၌ပါဝင္က်င့္ၾကံအားထုတ္ၾကသည္။

အသင္းဂိုဏ္း၏က်င့္စဥ္-

ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္သီလရွင္မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ နာခံျခင္းတည္းဟူေသာသစၥာသုံးပါးျဖင့္ ဘုရားရွင္ဧ။္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကိုတုန္႔ျပန္လက္ခံၾကရသည္။ ဂိုဏ္းသားမ်ားအားလုံးသည္ စိန္ၾသဂုတ္စတင္း၏ ခ်စ္ျခင္းလမ္းစဥ္ကိုက်င့္သုံးၾကရသည္။ အရာအားလုံးထက္ ဘုရားကိုခ်စ္ျပီးမိမိႏွင့္နီးစပ္သူကိုခ်စ္ရမည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသည္ ထိုအခ်က္သည္ ကိုုယ္ေတာ္ရွင္ေပးေသာအဓိကပညတ္္ေတာ္ျဖစ္သည္။။ သိၾကားတမန္မ်ားသည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကိုကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ခ်စ္ျခင္း၏ပုံစံနမူနာေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ေလာကခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ မိမိတို႔ဧ။္ယုံၾကည္ျခင္းကိုသိၾကားအေပါင္း၊လူသားတို႔ႏွင့္မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၌ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ၾကသည္။

သန္႔ရွင္းေသာခရစၥတူးအသင္းသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုက်င့္ၾကံၾကရေပသည္။

ခမညး္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ဧ။္ခ်စ္ျခင္းကိုဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၌ မွ်ေဝပူေဇာ္ရသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းတရားေတာ္ကိုေထာက္ရႈျခင္းျဖင့္ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကိုမွ်ေဝေပးရသည္။

ခရစ္ေတာ္၏နက္နဲေသာဒုကၡေတာ္သည္ လူတို႔ဧ။္ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုေဖၚျပသက္ေသခံရမည္။

ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း-

ခရစ္ေတာ္၏ကားတိုုင္ေပၚတြင္ ပူေဇာ္ျခင္းကိုဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၌ခံစားေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ မစၦားတရားေတာ္ေန႔စဥ္ပူေဇာ္ျခင္းသည ္ထိုခရစ္ေတာ္၏ ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ထပ္တူျပန္လည္ပူေဇာ္ပါဝင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အသင္းဂိုဏ္းသားမ်ားအားလုံးသည္ထိုဝတ္ျပဳပူေဇာ္ျခင္း၌ပါဝင္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပူေဇာ္ဝတ္ျပဳျခင္းျဖင့္နိုမ္႔က်ျခင္းမွသန္႔ရွင္းျမင္႔ျမတ္္ျခင္းသို႔၄င္း၊ ျမင္ႏိုင္ရာမွမျမင္ႏိုင္ရာသို႔၄င္း၊ အျပဳအမူမွသည္ တရားေထာက္ရႈျခင္းသို႔၄င္း ဦးတည္သြားႏိုင္ေပသည္။ေကာင္းကင္ဘုံသားမ်ားႏွင့္အတူေပါင္းစပ္ကာေန႔စဥ္ေမတၱာသီဆိုဧက်ဴးျခင္းျဖင္႔ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းရန္ ကၽြန္ပ္တို႔၌တာဝန္ရွိသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ေန႔စဥ္အသက္တာပင္ျဖစ္သည္။

တရားေထာက္ရႈျခင္း-

အမိမယ္ေတာ္၏ပုံစံနမူနာေကာင္းကိုအတုယူျပီးခရစ္တာ္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကိုႏွလုံးသြင္းလ်က္

တရားေတာ္ကိုေထာက္ရႈစဥ္းစားအပ္ေပသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ သိၾကားသူေတာ္စင္တို႔၏ဘဝအသက္တာျဖစ္ေသာရိုးသားျခင္း၊ နိုမ္႔ခ်ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းႏွင္႔ သန္းရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းပါရမီမ်ားကိုအတုယူလိုက္နာႏိုင္ေပသည္။ခရစ္ေတာ္ကိုပုံတုယူလ်က္ဆိတ္္ျငိမ္စြာဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ႏွင့္ ပိုမိုနိုးစပ္လာႏိုင္ေပသည္။

ဒဏ္ဆပ္ေျဖျခင္း-

ကၽြန္ပ္တို႔၏အသင္းဂိုဏ္းသည္ခရစ္ေတာ္၏နက္နဲေသာဒုကၡစရိယာပူေဇာ္ျခင္း၌ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ရဟန္းေတာ္

မ်ားသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းကိုရရွိရန္အဓိကေဆာင္ရြက္သည္။ရဟန္းျဖစ္ယုံသာမဟုတ္ဘဲခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူပူေဇာ္ဆက္ကပ္ရေပမည္။ ငါေပါလုသည္ ထိုတရားကိုေဟာေသာဆရာျဖစ္သည္ႏွင့္ သင္တို႔အဖို႔အလို႔ဌါ ဆင္းရဲျခင္း၌ယခုဝမ္းေျမာက္ခရစ္ေတာ္၏ဆင္းရဲျခင္းအၾကြင္းအက်န္ကိုအသင္းေတာ္အဖို႔အလို႔ဌါ ငါ႕ခႏၶာကိုယ္၌ ျပည္႔စုံေစ၏။(ေကာ ၁း၂၄)

ေန႔စဥ္မစၦားပူေဇာ္ျခင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကိုခံစားရေပသည္။ ထိုပူေဇာ္ျခင္း၌ပင္ျပည့္ဝစုံလင္္ေသာသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈကိုခံစားရရွိႏိုင္သည္။ မစၦားတရားကုိကိုယ္စိတ္ႏွလုံးသုံးပါးျဖင့္မပါဝင္လွ်င္ထိုပူေဇာ္ျခင္းမွာမျပည့္ဝမစုံလင္သကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ထိုသို႔ေသာစိတ္အားျဖင့္အသင္းဂိုဏ္းဝင္မ်ားသည္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ဒုကၡစရိယာ၌ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ၾကသည္။အထူးသျဖင့္ၾကာသပေတးေန႔ညေနတြင္ဂိုဏ္းသားမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ဆုေတာင္ျခင္းႏွင့္ ဒုကၡစရိယာခံျခင္းကိုေထာက္ရႈျခင္း၊ ရဟန္္းေတာ္မ်ား၏သန္႔ရွင္းျခင္းအတြက္ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ အမိအသင္းေတာ္၏လိုအပ္ရာမ်ားကိုဆုေတာင္းေပးျခင္းႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ဆပ္္ေျဖျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။

အလုပ္တာဝန္-

ကၽြန္ပ္တို႔အသင္းဂိုဏ္း၏သာသနာျပဳလုပ္ငန္းသို႕မဟုတ္ အလုပ္တာဝန္မွာရဟန္းမ်ားႏွင့္ဘာသာသူမ်ား၏ သန္႔ရွင္းျခင္းကိုကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ အသင္းေတာ္ကိုအေစခံျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွာသာသနာျပဳအေစခံျခင္း၊ ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္ျခင္းမ်ားကိုဦးေဆာင္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားဆက္လက္သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းမ်ားကိုကူညီေပးျခင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

သာမန္လူဝတ္ေၾကာင္မ်ားအတြက္ဝိညာဥ္ေရးတိုးတက္ေစရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊အျပစ္ဒဏ္ဆပ္ေျဖေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

သန္႔ရွင္းေသာကားတိုင္အသင္းဂိုဏ္း၏ သမိုင္းအက်ဥ္း-

အသင္းဂိုဏ္းကိုဒြန္တဲလိုႏွင့္စိန္သီအိုကိုနီဦးတို႔က၁၁၃၁ခုႏွစ္၊ေပၚတူကီႏိုင္ငံတြင္္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာသီလရွင္ဘဝကို ျပန္လည္ျပင္ရွင္သန္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဂိုဏ္းတည္ေထာင္စတြင္္ျပန္လည္စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့သည္။ တျဖည္းျဖည္းေပၚတူကီႏိုင္ငံတြင္ဝတ္ျပဳကိုကြယ္ျခင္းမ်ားကိုတူညီစြာျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

အမိမယ္ေတာ္ကိုသဒၵါၾကည္ညိဳမႈမ်ားတိုးတက္လာလ်က္ ၁၈ ရာစုတြင္ေပၚတူကီႏိုင္ငံကိုပထမဦးဆုံးအမိမယ္ေတာ္ထံသို႔ဆက္ကပ္အပ္္ႏွံခဲ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ သာသနာျပဳမ်ားကိုအိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ အာဖရိကႏိုင္ငံ ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေပၚတူကီႏိုင္ငံတြင္လည္းေက်ာင္းမ်ားကိုေဆာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္၁၈၃၄ခုႏွစ္တြင္ေပၚတူကီႏိုင္ငံအစိုးရ၏ဖိႏိွပ့္မႈကိုလည္းခံခဲ့ရသည္။ အသင္းဂိုဏ္းျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းကိုသန္႔ရွင္းေသာသိၾကားတမန္အသင္းဂိုဏ္းသားမ်ားမွ ၁၉၇၇ခုႏွစ္တြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၉ခုႏွစ္တြင္ ေရာမျမိဳ႕ရွိအသင္းဂိုဏ္းအၾကီးအမွဴးႏွင့္ဒုတိယေျမာက္ရဟန္္းမင္းၾကီးဂၽြန္ေပါလ္တို႔မွျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊စည္းစနစ္ခ်မွတ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္အမိအသင္းေတာ္မွသိၾကားတမန္ေတာ္မ်ားကိုသဒါၾကည္ညိဳ ျခင္းတိုးပြါးေစရန္ အားေပးခဲ့သည္။

ကၽြန္ပ္တို႔သည္ဝိညာဥ္ေရးက်င့္စဥ္တူညီေသာအျခားသီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမ်ား၊ လူဝတ္ေၾကာင္တမန္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လက္တြဲကာသာသနာျပဳလုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။

ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ ကၽြန္ပ္တို႔အသင္းဂိုဏ္းသည္ ၾသစတီးယား၊ ဂ်ာမဏီ၊ ေပၚတူကီ၊ အီတလီ၊အေေမရိကႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သာသနာျပဳေနၾကပါသည္။

ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ၏လိပ္စာမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။